Pranatacara Syawalan 1434 H

Met Siang sobat semua, dah lama nih ga atak-atik dunia blog, hadew merasa bersalah banget nih Mas Mur gak kabar-kabar sama sobat, maaf ya sob. Kali ini Mas Mur cuma mau postingin arsip teks pranatacara syawalan kemaren sob, eh iya, disini syawalan yang Mas Mur pandu gak pake Pengajian Hikmah Syawalan lho sob, yah dengan berbagai pertimbangan sehingga panitia tidak mengadakannya. Salah satunya karena syawalan ini diadakan setelah sholat Id berlangsung, jadi untuk mempersingkat waktu sob, karena setelah syawalan di masjid warga akan melangsungkan "ujung" atau dengan kata lain saling mengunjungi sanak saudara sob. Jadi dari situlah kenapa tidak diadakan pengajian dalam acara syawalan. Nah berikut ini teksnya sob..


Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu,
Innalhamdalillaah, nahmaduhu wanasta’inuhu wanastaghfirruhu, wana’uudzubillahi min syuruuri anfusina wa min sayyiati a’maalina, may yahdihillahu fala mudzillalah wa may yudlill fala haadiyalah, asyhadu an-laailaaha illallaah wahdahu laa syariikalahu wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu warasuuluhu. Amma ba’d.

Para pinisepuh saha para sesepuh ingkang satuhu kinabekten rahimakumullah;
Para pangemban pangembating praja tuwin satriyaning negari minangka pandam pandoming kawula ingkang pantes sinudarsana;
Para alim, ulama, saha para kyai ingkang lebda ing pamawas ingkang tansah tinuladha dening para ummat.

Para bapak sumrambah para ibu saha para sedherek sedaya kaum muslimin lan muslimat rakhimakumullah.


Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sami manengku puja puji, ngunjukaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah SWT ingkang dumugi ing titiwanci menika taksih kepareng paring nugraha kawilujengan dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, saha awit paringipun sak sae-saenipun ni’mat arupi iman lan Islam. Innalhamda lillaah.
Shalawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng junjungan kita nabi agung Muhammad SAW, para garwa saha putra, para keluarganipun saha para sahabatipun, saengga benjang ing yaumul akhir mugi-mugi kita tansah pikantuk syafaatipun. Amin

Para Bapak, para ibu kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah.
Keparenga langkung rumiyin kula minangka jejering pambiwara ingkang kapiji nderekkaken titi laksananing adicara Syawalan, nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami, denea kula cumanthaka nggempil kamardikan saha munggel pangandikan sawetawis, kinarya amurwakani adicara syawalan ing Siang punika. Sak lajengipun, keparenga kula badhe hangaturaken menggah urut reroncening adicara Syawalan ing titi wanci punika ingkang sampun rinacik saha rinantam kirang langkung mekaten :

  1. Adicara angka sepisan Pambuka
  2. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih, Waosan Kalamullah ingkang sampun sinerat ing Pustaka Suci Al-Qur’an, ingkang samangke badhe kasarirani dening sedherek Nani,
  3. Ndungkap adicara ingkang angka tiga, atur pambagyaharja utawi sambutan ketua panitia, ingkang badhe kasarirani bapak Samidi.
  4. Adicara ingkang angka sekawan, wedharing pangandikan saking panjenenganipun Simbah Prapto Diharjo.
  5. Wondene adicara ingkang angka gangsal, minangka wigatosing pepanggihan Siang punika, nun inggih  Ikror Syawalan, ingkang badhe kasarirani sedherek Joko Nurwijayanta.
  6. Minangka pungkasaning titi laksana pengaosan sakmangke bade katutup kanthi waosan do’a, ingkang kasuwun saking panjenenganipun Bapa H. Suwito Hadi, S.Pd, kalajengaken jabat asto

Hadhirin wal hadhirat, kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah, 
mekaten menggah urut reroncening titi laksana adicara Syawalan ing Siang punika. Mugi-mugi adicara ingkang sampun karantam menika sageta lumampah kanti rancag winantu barakahipun Gusti Allah SWT. Awit saking menika, sumangga kita sareng-sareng ngaturaken pandonga dhumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT mracihnani bilih pepanggihan Siang punika tumunten kawiwitan. Kinarya murwakani adicara syawalan menika, sumangga kita ngunjukkaen do’a kanti waosan basmalah sesarengan.
Matur nuwun.

Ndungkap adicara ingkang angka kalih, nun inggih Waosan Kalamulah ingkang badhe kasarirani dening sedherek Nani Anamung saderengipun, kasuwun dumateng sedaya jamaah mugi kepareng hamidangetaken saha hangraosaken ing sak lebeting manah jer menika Pangandikanipun Allah SWT. Sadereng lan sasampunipun dipun aturaken agunging panuwun. Salajengipun, dhumateng sedherek Nani wekdal kasumanggaaken.
 *****( Waosan Ayat Suci Al Qur’an )*****

Paripurna waosan ayat-ayat suci ingkang sampun kaaturaken. Ing pangajab, mugi kanthi waosan kala wau manah kita langkung tinarbuka saengga saget ayom ayem tentrem dumigi sak lami-laminipun. Ugi dhumateng sedherek ingkang sampun ngaturaken waosan kala wau pikantuk ganjaran saking ngarsanipun Allah SWT. Amiin yaa rabbal ‘aalamiin.
Ndungkap adicara ingkang angka tiga, atur pambagyaharja punapa dene prakata panitya. Dhumateng Bapak Samidi wekdal kasumanggaaken.

*****( Sambutan Panitiya / Pambagyaharja )*****

     Mekaten menggah atur pambagyaharja sampun kaaturaken, ingkang salajengipun tumapak ing titi laksana ingkang angka sekawan, wedharing pangandikan saking panjenenganipun Simbah Prapto Diharjo (Dhumateng Simbah Prapto Diharjo wekdal sacekapipun kaaturaken. Sumangga.

 *****( Sambutan – Sambutan )*****

   Kaaturaken agunging panuwun dhumateng panjenenganipun Simbah Prapto Diharjoingkang sampun kepareng paring pangandika.

Hadhirin wal hadhirat, kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah, purwa lan madyaning pepanggihan sampun kita lampahi kanthi kalis ing rubeda. 
Tumapaking adicara salajengipun Ikrar Syawalan ingkang minangka sari lan wigatosing pepanggihan siang menika. Ingkang menika, dhumateng Sedherek Joko Nurwijayanta wekdal kasumanggaaken. Sumangga.

*****( Ikrar Syawalan )*****

Para bapak, para ibu sarta sedherek sedaya rakhimakumullah
Mekaten wau ikrar syawalan wonten ing siang meniko, 

Adicara ingkang saklajengipun njih meniko do’a, dumateng Bapak H. Suwito Hadi, S.Pd. wekdal kasumanggaaken.

Para bapak, para ibu sarta sedherek sedaya rakhimakumullah, purnaning do’a menika, mracihnani bilih titi laksitaning adicara pepanggihan ing Siang punika sampun paripurna. Anamung saderengipun pepanggihan menika kapungkasi, kula ingkang piniji ndherekaken lampahing adicara, mbok bilih pinangih atur ingkang kirang nuju prana saha tindak tanduk ingkang kirang nengsemaken, kanthi andhap asoring manah kula nyuwun gunging samodra pangaksami.
Muslimin lan muslimat, ingkang kinurmatan, minangka pratandha panutuping adicara Siang punika, sumangga sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah SWT karana maos lafal Hamdalah, kula dherekaken. Alhamdulillaahirabbil’aalamiin.

Kalajengaken Acara Jabat Asto Kakung kalian kakung, lang putri kalian putri.
Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pranatacara Syawalan 1434 H"

Posting Komentar